Privat sektor valgmuligheter

 

 Les dette først om du er nybegynner. Hvis ikke klikk her for å gå rett ned til alternativene

Forkortelser: 
FT = Alderspensjon fra folketrygden.      
AFP = Avtalefestet pensjon (for privat sektor).
 (ca 40 % i privat sektor har ikke AFP)
TPP = tjenestepensjon fra privat sektor.
Nesten alle privatansatte har i dag tjenestepensjon, enten innskuddsordning (det har det store flertallet), eller ytelsesordning (mindretallet).


Noen forklaringer:
- Merk at det gjelder ganske spesielle regler for å ha rett til å ta ut AFP. Du kan miste denne retten pga tilsynelatende        bagateller. Du kan bare ta ut hel AFP.
-Merk at du kan starte uttaket av AFP først fra 67 år om du jobber til 67 år, og ha den livsvarig på toppen av andre pensjoner. Du må alltid kreve AFP mens du er på jobb.

- Du kan ta ut FT på toppen av lønn fra 62 år (om du har tjent opp nok folketrygd) og fortsette å jobbe.
- Du kan ta ut AFP på toppen av lønn fra 62 år, sammen med FT og fortsette å jobbe. Du må ikke ta ut AFP og FT samtidig. Du må alltid ha minst 20% FT ved uttak av AFP.
- Du kan ta ut TPP på toppen av lønn fra 62 år og fortsette å jobbe.
- Alle tre pensjonsordninger (FT, AFP og TPP) blir livsvarig redusert om du starter uttaket tidlig.  Den årlige reduksjonen varierer fra 25 % til 40 % per år.
- Ønsker du høyest mulig årlig pensjon når du slutter, bør du vente med å ta ut pensjonene til du slutter helt. 


Har andre pensjonsrettigheter:
Om du har fripoliser fra tidligere arbeidsgiver, kjøpt private pensjonsforsikringer eller har oppsatt pensjonsrett fra tidlgiere offentlige arbeidsgiver, og legger ved dokumentasjon om dette, tar vi dette med i våre pensjonsberegninger innenfor samme pristilbud.  Det er viktig at du sender med forståelig dokumnetasjon og at du opplyser når du vil ha ut disse andre pensjonene.

 

Alternativer som kan gjelde akkurat deg

 

Har AFP på jobben og har rett på AFP. (Merk at noen har ikke rett på AFP selv om bedriften er medlem og betaler på AFP-ordningen. Dette kan du finne ut ved kontakte www.AFP.no). Har du ikke rett på AFP må du bla framover og finne andre alternativer.

A. Vurderer å slutte tidlig: 62 år/eller 63, 64, 65, 66 år – og ta ut aktuelle pensjoner.
A1
. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut i pensjoner netto etter skatt om jeg slutter helt ved 62/annen alder, tar ut FT, AFP og TPP, og hva samlede pensjoner da blir ved 67 år.
 2 beregninger

A2. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut i pensjoner netto etter skatt om jeg slutter helt 62 år/annen alder, tar ut FT og AFP men venter med TPP (tjenestepensjonen) til 67 år, og hva pensjonene da blir ved 67 år da jeg også tar ut tjenestepensjonen – TPP. 2 beregninger.

A3. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg hadde kommet i pensjoner netto etter skatt om jeg hadde jobbet som nå helt til 67 år, og da først tok ut alle mine aktuelle pensjoner.  Da kan jeg se hva jeg taper i årlig pensjon fra 67 år ved å slutte tidlig (men oppnå flere pensjonistår).
1 beregning.

 

B. Vurderer å trappe ned fra 62 år/senere og fortsette å jobbe, men vente med uttak av pensjoner til jeg slutter helt senere. 
Har du spesielle seniorpolitiske tiltak på jobben må du opplyse om dette i eget vedlegg
.

B1. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg trapper ned til 80 % (eller 60 %) deltid, fortsetter å jobbe til 67 år, og da først ta ut alle pensjoner. 2 beregninger.

B2. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg trapper ned til 80% eller 60% deltid fra 62 år/el.a. hva jeg får netto om jeg slutter helt ved 65 år /el.a. og hva jeg da får i samlede pensjoner netto etter skatt når jeg blir 67 år. 3 beregninger (kun en deltid).

B3. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg ville ha kommet ut netto etter skatt om jeg ikke trapper ned men jobber som nå helt til 67 år, for å se om jeg taper noe på å trappe ned. 1. beregning.

B4. Vi har spesielle seniortiltak på jobben. Orientering følger vedlagt. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg trapper ned med det interne seniortilbudet fram til 67 år og hva jeg da får i pensjoner når jeg slutter helt ved 67 år. 2 beregninger.

 

C. Vurderer å jobbe helt til 67 år og da først ta ut alle mine pensjoner.
C1
. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt fra 67 år om jeg jobber som nå til 67 år, og da først tar ut FT, AFP og TPP. 1 beregning.

C2. Jeg får lov av min arbeidsgiver å jobbe noe lengre enn 67 år for å unngå trekk for levealderjustering. Jeg vil derfor ha beregnet hvor lenge jeg (det fødselskull du tilhører) må jobbe etter 67 år (såkalt nødvendig pensjonsalder) og hva jeg da oppnår i alle mine pensjoner fra FT, AFP og TPP. 1 beregning.

 

D. Vurderer å ta ut FT og AFP på toppen av lønn fra 62 år og fortsette i jobben.
D1
. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg tar ut FT og AFP på toppen av lønnen fra 62 år, og hvordan jeg da kommer ut når jeg slutter helt før 67 år for eksempel fra 65 år, og hvordan jeg da kommer ut ved 67 år og tar ut resten. 3 beregninger.

D2. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg tar ut FT og AFP på toppen av lønnen fra 62 år, og hvordan jeg da kommer ut når jeg slutter helt ved 67 år, da jeg tar ut TPP og eventuelle andre pensjoner jeg har rett på. 2 beregninger.

D3. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg tar ut 20% av min FT og full AFP fra 62 år og fortsetter å jobbe, og hvordan jeg da kommer ut fra 67 år da jeg tar ut resten av folketrygden og min TPP, eventuelt også mine andre pensjoner. 2 beregninger.

D4. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg jobber som nå til 67 år, venter med alle pensjonene, og tar ut FT, AFP, TPP og andre pensjoner først når jeg slutter helt som 67 år (for å så hva jeg taper i årlig pensjon fra 67 år på å ta ut tidlig). 1 beregning.

 

 

E. Jeg har i dag delvis uførepensjon fra Folketrygden (UP-FT) og har AFP på jobben.
NB. Her gjelder det helt spesielle regler som du må sette deg inn i. Her kan du tape store beløp om du trår feil, og ingen andre har ansvaret for at du eventuelt taper pensjon. Merk at uførepensjon fra FT ikke er det samme som uførepensjon fra arbeidsgiver. De fleste i privat sektor har ikke noen uførepensjon knyttet til arbeidsforholdet (!)

E1. Jeg er under 62 år og ønsker å sikre meg AFP – om mulig. Jeg vil bli orientert om hvordan jeg skal områ meg før 62 år.  Hvordan kommer jeg ut netto etter skatt fra 62 år om jeg slutter med alderspensjon fra FT, AFP og TPP fra 62 år, og hva får jeg senere ved 67 år.   3 beregninger (orienteringen tilsvarer en beregning).

E2. Jeg er under 62 år og ønsker å sikre meg AFP – om mulig. Jeg vil ikke slutte ved 62 år men fortsette i noen år til etter 62 år. Jeg vil bli orientert om hvordan jeg skal områ meg før 62 år, hva jeg får om jeg stanser UP-FT fra 62 år, hva jeg får når jeg slutter helt senere men før 67 år, og hva jeg får når jeg blir 67 år. 4 beregninger orienteringen tilsvarer en beregning.

E3. Jeg er under 62 år, har en delvis uførepensjon og min behandlende lege mener jeg kan være kvalifisert til 100 % uførepensjon fra FT.  Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut om jeg blir innvilget 100 % uførepensjon fra FT og eventuelt TPP fram til 67 år, og hva jeg da har rett på når jeg blir 67 år. Mine andre pensjonsrettigheter (fripoliser, oppsatt pensjon mv) skal også med i beregningen. 2 beregninger.

 

 

F. Jeg er for tiden sykemeldt og har passert 62 år (eller nærmer meg 62 år). Jeg vet ikke om det blir uførepensjon eller ikke, men jeg vil gjerne sikre meg AFP om mulig.  
NB: Her gjelder spesielle regler du bør sette deg inn i. Om du ikke gjør det kan du tape utrolig mye penger. Ingen andre enn deg selv har ansvaret for at du gjør det riktige.

F1. Jeg vil bli orientert om hvordan jeg kan sikre meg AFP, og hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg slutter med folketrygd og AFP, samt TPP, og hvordan jeg kommer ut om det eventuelt blir uførepensjon fram til 67 år, og alderspensjoner fra 67 år. 4 beregninger

 

 

G. Jeg har ikke AFP på jobben, eller det er AFP på jobben, men de nye reglene ekskluderer meg fra AFP pga de nye og hardere vilkårene som gjelder fra 1.1.2011.  

G1. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg slutter helt ved 62 år og tar ut FT og TPP fra 62 år, og hvordan jeg senere kommer ut netto etter skatt når jeg blir 67 år.  I beregningen vil jeg også ha med mine andre pensjonsrettigheter.  2 beregninger.

G2. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg utsetter pensjonering til jeg for eksempel er 65 år (eller annen alder) og da tar ut alle aktuelle pensjoner, og hva jeg da får når jeg blir 67 år.  2 beregninger.

G3. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg jobber som nå til 67 år men tar ut FT på toppen av lønn fra 62 år. Hva får jeg da senere i årlig pensjon fra 67 år ved å ta ut pensjonene mine tidlige . 2 beregninger.

G3. Jeg vil ha beregnet hvordan jeg kommer ut netto etter skatt om jeg jobber som nå til 67 år og da først tar ut alle mine aktuelle pensjoner, for å oppnå høyest mulig pensjon. 1 beregning.

G4. Jeg vil ha beregnet om det slår ut på mine pensjoner fra 67 år om jeg trapper ned til for eks 80% deltid de siste årene (oppgi fra hvilken alder). Det vil si at jeg vil både ha beregning om jeg trapper ned og hva det blir om jeg ikke trapper ned. 2 beregninger.

G5. Min arbeidsgiver tillater at vi kan jobbe lengre enn 67 år for å unngå å bli trukket i pensjon fra 67 år for levealderjujstering. Jeg vil vite hvor lenge jeg må jobbe lengre enn 67 år – min nødvendige pensjonsalder – og hvor mye det dreier seg om – ved å jobbe litt lengre.
(Jeg vil se om det er bryet verdt). 1 beregning

 

 

H. Jeg er enke/enkemann og har etterlattepensjon/ektefellepensjon/pensjon til gjenlevende.
NB: Det finnes mange typer etterlattepensjon/ektefellepensjoner. Du må alltid oppgi hva slags etterlattepensjon du har. Den kan komme fra folketrygden/NAV, den kan komme fra offentlig ordning (TPO), eller den kan komme fra en privat ordning (TPP. )

Det enkleste er kanskje om du skriver ned dine ønsker, så skal vi forsøke å beregne de viktigste alternativene du har. Men det er helt avgjørende for vår beregning at du mailer eller sender med kopi av alle de viktigste dokumenter du har mottatt og som vi trenger.

Pensjon til gjenlevende:
Du må sende kopi av siste Pensjonsbrev eller Vedtaksbrev du har fått fra NAV. Denne er på 5-6 sider bl. a. med liste over alle avdødes pensjonspoeng.  Du må også sende med en fersk pensjonsslipp fra NAV som viser hva du får hver måned brutto og netto.

Ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning.
Her er det titalls forskjellige sett med regler! Her må vi få vite mye om den pensjonen.
-Avdøde var medlem i SPK: Send kopi av siste Utbetalingsbrev som viser grunnlagene for tallene (Skriv med blå stripe på venstre side). Send også siste pensjonsslipp.

-Avdøde var medlem i KLP eller annen offentlig pensjonskasse: Send kopi av siste brev som viser grunnlagstallene og send med en fersk utbetalingsslipp.

-Avdøde var medlem i en privat tjenestepensjonsordning: Det holder om du sender med en fersk slipp som viser siste utbetaling før og etter skatt.  

Jeg vil vite hvilket sikkerhetsnett min partner (ektefelle).
H1. Jeg vil ha beregnet hvordan min ektefelle/samboer kommer ut i pensjoner før og etter 67 år, i fall jeg dør først. 2 beregninger. (du må sende med alle aktuelle papirer for din partner for at vi skal kunne foreta denne beregningen).

H2. Vi er begge alderspensjonister og vil vite hvordan vi hver for oss kommer ut som lengstlevende netto etter skatt i samlede pensjoner.

H3. Vi er samboende i dag og vil vite hvordan vi kommer ut om vi gifter oss.
Som regel opp til 4 beregninger.